De doelstelling van stichting “De Annendaal”

De stichting beheert en de exploiteert het dorpshuis “De Annendaal” en stimuleert activiteiten in het dorpshuis, die bijdragen aan de leefbaarheid van Maria Hoop.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een onafhankelijk dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van alle gebruikers. Op dit moment zijn er 12 bestuursleden.

De activiteiten in gemeenschapshuis “de Annendaal”

De reguliere activiteiten zijn op te splitsen in twee delen, enerzijds  activiteiten die te maken hebben met het beheer en onderhoud van het gebouw én anderzijds alle activiteiten die met name voor de inwoners van Maria Hoop worden georganiseerd.

De taken voor het beheer en onderhoud bestaan uit onder andere het agendabeheer, afspraken maken met gebruikers, het instrueren van de grote groep vrijwilligers die er hun activiteiten uitvoeren, inkoop, beheren van voorraden, het schoonhouden van het gebouw en de buitenruimte, onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg met de gebruikers (uitvoerende vrijwilligers) en bestuursvergaderingen (beleid).

De activiteiten voor de inwoners worden met name georganiseerd door de verenigingen van Maria Hoop. De stichting ondersteunt en stimuleert hen daarbij waar nodig.

Voor nieuwe activiteiten worden nieuwe (werk)groepen aangetrokken of geformeerd. Denk hierbij aan allerhande nieuwe activiteiten die op de rol staan voor senioren, zoals het huiskamerproject, samen koken en samen eten, buurtbieb De Bookgaard, bewegingsactiviteiten, enzovoort. Het zijn met name activiteiten die gericht zijn op (kwetsbare) ouderen ter voorkoming van eenzaamheid en ertoe bij te dragen dat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Omdat bijna alle plaatselijke gremia binnen het bestuur van de stichting zijn vertegenwoordigd, is het makkelijk om dwarsverbanden te leggen en de samenwerking op te zoeken.

Exploitatie

 De stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie voor de reguliere exploitatie. De gemeente verstrekt wel indirect een bijdrage via de subsidiëring van de gebruikers van het dorpshuis. Zij ontvangen als onderdeel van hun jaarlijkse subsidie een tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

Zoals ook uit de jaarrekening blijkt komen de inkomsten van de stichting deels uit de servicekosten die de verenigingen betalen voor het gebruik van het gebouw en voor een groot deel uit de winst op de consumptieomzet.

De gebruikers draaien zelf de bar en ontvangen daarvoor een deel van de winst. Het andere deel is voor de exploitatie van het gebouw. Door dit systeem kunnen de verenigingen met het organiseren van hun activiteiten hun kas spekken en dragen zij door de geleverde vrijwillige inzet bij aan een gezonde exploitatie van het gebouw.

De gemeente draagt wél bij in de kosten van het grote onderhoud van het gebouw. Zo heeft de gemeente het grootste deel van de verbouwingskosten in 2018 voor haar rekening genomen.